Thay đổi đăng ký kinh doanh

Chuyển đổi công ty tnhh thành công ty cổ phần

Chuyển đổi công ty tnhh thành công ty cổ phần Giấy đề nghị Đăng ký doanh nghiệp; Quyết định và Biên bản họp của hội đồng thành viên về chuyển đổi loại hình doanh nghiệp; Điều lệ công ty chuyển đổi; Danh sách cổ đông sáng lập Công ty chuyển đổi; Bản sao hợp lệ CMND (hoặc hộ chiếu) còn hiệu lực đối với cá nhân; Bản sao Quyết định thành lập/Giấy chứng nhận ĐKKD/ĐKDN đối với tổ chức,... [Chi tiết]

Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty tnhh

Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty tnhh Giấy đề nghị Đăng ký doanh nghiệp; Danh sách chủ nợ và giấy nợ chưa thanh toán gồm cả nợ thuế, thời hạn thanh toán; Danh sách người lao động hiện có; Danh sách các hợp đồng chưa thanh lý Cam kết bằng văn bản của Chủ doanh nghiệp về việc chịu trách nhiệm cá nhân bằng toàn bộ tài sản của mình đối với tất cả các khoản nợ chưa thanh toán của DNTN và... [Chi tiết]

Chuyển đổi công ty tnhh 2 thành viên

Chuyển đổi công ty tnhh 2 thành viên Giấy đề nghị Đăng ký doanh nghiệp; Quyết định và bản sao Biên bản họp của Hội đồng thành viên về chuyển đổi loại hình doanh nghiệp; Điều lệ công ty chuyển đổi; Bản sao hợp lệ CMND (hoặc hộ chiếu) còn hiệu lực đối với cá nhân; Bản sao Quyết định thành lập/Giấy chứng nhận ĐKKD/ĐKDN đối với tổ chức; kèm theo bản sao hợp lệ giấy tờ chứng... [Chi tiết]

Chuyển đổi công ty tnhh 1 thành viên

Chuyển đổi công ty tnhh 1 thành viên Hồ sơ chuyển đổi công ty TNHH một thành viên thành công ty TNHH hai thành viên trở lên. Giấy đề nghị Đăng ký doanh nghiệp; Quyết định của chủ sở hữu về chuyển đổi loại hình doanh nghiệp; Điều lệ công ty chuyển đổi; Danh sách thành viên Công ty chuyển đổi; Bản sao hợp lệ CMND (hoặc hộ chiếu) còn hiệu lực đối với cá nhân; Bản sao Quyết định thành... [Chi tiết]

Thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên

Thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên Trường hợp chủ sở hữu công ty chuyển nhượng toàn bộ vốn điều lệ cho một cá nhân hoặc một tổ chức thì người nhận chuyển nhượng phải đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty. Hồ sơ đăng ký thay đổi bao gồm: 1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do chủ sở hữu hoặc đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu cũ và chủ sở hữu mới hoặc... [Chi tiết]

Thay đổi thành viên công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Thay đổi thành viên công ty TNHH 2 thành viên trở lên 1. Trường hợp tiếp nhận thành viên mới, công ty gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đã đăng ký. Nội dung Thông báo gồm: Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp và mã số thuế); Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính đối với thành viên là... [Chi tiết]

Thay đổi cổ đông sáng lập công ty cổ phần

Thay đổi cổ đông sáng lập công ty cổ phần 1. Đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập công ty cổ phần do cổ đông sáng lập không thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua thì số cổ phần chưa góp đủ đó của cổ đông sáng lập: Công ty gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đã đăng ký. Nội dung Thông báo gồm: Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh... [Chi tiết]

Thay đổi vốn điều lệ, thay đổi tỷ lệ vốn góp

Thay đổi vốn điều lệ, thay đổi tỷ lệ vốn góp 1. Trường hợp công ty tăng, giảm vốn điều lệ hoặc thay đổi tỷ lệ vốn góp, công ty gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đã đăng ký. Nội dung Thông báo gồm: Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp và mã số thuế); Họ, tên, địa chỉ, quốc tịch,... [Chi tiết]

Trang 1 / 212