Thay đổi đăng ký kinh doanh

Thay đổi tên doanh nghiệp

Thay đổi tên doanh nghiệp Để thay đổi tên công ty theo đúng quy định pháp luật các doanh nghiệp cần những thủ tục như sau: Thông báo đổi tên doanh nghiệp (do người đại diện theo pháp luật ký) Hồ sơ, tài liệu cần cung cấp:  Danh mục nội dung cần thay đổi, bổ sung, bản gốc đăng ký kinh doanh,CMND phô tô có chứng thực (nếu bổ sung thành viên hoặc thay đổi thông tin thành viên) Tên, mã... [Chi tiết]

Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp

Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp 1. Trước khi đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính, doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục với cơ quan thuế liên quan đến việc chuyển địa điểm theo quy định của pháp luật về thuế. 2. Trường hợp chuyển địa chỉ trụ sở chính đến nơi khác trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đã đăng ký, doanh nghiệp gửi Thông báo... [Chi tiết]

Thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh

Thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh Trường hợp thay đổi ngành, nghề kinh doanh, doanh nghiệp gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký. Nội dung Thông báo bao gồm: Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp và mã số thuế); Ngành, nghề đăng ký bổ sung hoặc thay đổi; Họ, tên, chữ... [Chi tiết]

Trang 2 / 212