Văn bản pháp luật

Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT

Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ————- Số: 01/2013/TT-BKHĐT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ———————— Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2013 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn cứ Luật Quản lý thuế ngày 29 tháng 11 năm... [Chi tiết]

Thông tư số 60/2014/TT-BCT của Bộ Công thương

Thông tư số 60/2014/TT-BCT của Bộ Công thương BỘ CÔNG THƯƠNG ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 60/2014/TT-BCT Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2014   THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 94/2012/NĐ-CP NGÀY 12 THÁNG 11 NĂM 2012 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ SẢN XUẤT, KINH DOANH RƯỢU Căn cứ Nghị định số... [Chi tiết]

Thông tư số 205/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính

Thông tư số 205/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính BỘ TÀI CHÍNH ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————- Số: 205/2014/TT-BTC Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2014   THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 127/2012/TT-BTC NGÀY 08 THÁNG 08 NĂM 2012 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN VỀ TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN VÀ QUY TRÌNH THỦ TỤC... [Chi tiết]

Thông tư số 34/2014/TT-NHNN

Thông tư số 34/2014/TT-NHNN NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC Số: 34/2014/TT-NHNN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2014 THÔNG TƯ Hướng dẫn về quản lý tiền ký quỹ của doanh nghiệp  kinh doanh lữ hành quốc tế _______________ Căn cứ Bộ luật Dân sự năm 2005; Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010;... [Chi tiết]

Nghị định số 86/2014/NĐ-CP

Nghị định số 86/2014/NĐ-CP CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 86/2014/NĐ-CP Hà Nội, ngày 10 tháng 09 năm 2014   NGHỊ ĐỊNH VỀ KINH DOANH VÀ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH VẬN TẢI BẰNG XE Ô TÔ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm... [Chi tiết]